Meno organizacijų veiklos vadybos ypatumai besiformuojančioje meno rinkoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Meno organizacijų veiklos vadybos ypatumai besiformuojančioje meno rinkoje: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2003.
Pages:
163 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Kauno technologijos universitetas, 2003. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Features of art organisations' operation management in the emerging art market Kaunas, 2003 32 p. : schem
Summary / Abstract:

LTMeno vadyba mokslinių tyrimų praktikoje kol kas menkai nagrinėta, o meno organizacijų veiklos vadyba besiformuojančioje meno paslaugų rinkoje praktiškai visai netyrinėta problema. Moksliniuose darbuose pasigendama aiškesnio atsakymo į principinį klausimą: ar galima meno organizacijai taikyti bendruosius vadybos principus, ar vis dėlto meno organizacija yra tiek savita, kad jai reikia unikalių valdymo priemonių bei metodų? Iki šiol nėra atsakyta į klausimus: kokie veiksniai lemia sėkmingą organizacijos misiją, kokiais veiklos principais remiantis turi būti valdoma meno organizacija, kad tenkintų rinkos poreikius ir kartu realizuotų savo socialinę misiją? Kaip šioje veiksnių sistemoje atsispindi socialinių veikėjų (meno organizacijų vadovų, atlikėjų, klientų, ekspertų, rėmėjų, kultūros politikų), turinčių tiesioginę įtaką meno organizacijų veiklai, interesai ir kaip jie gali būti suderinami? Visi šie klausimai rodo, jog meno vadybos reiškinys ir įvairūs jo aspektai vadybos mokslo požiūriu dar menkai ištirti ir pažinti, todėl išlieka aktualia moksline problema. Disertacijoje siekiama prisidėti prie šios mokslinės problemos sprendimo, koncentruojantis į esminį aspektą: bendrųjų vadybos teorijų kontekste išryškinti meno organizacijų veiklos rinkoje vadybos specifinį turinį ir jo pasireiškimo ypatumus savitomis šalies, patiriančios transformaciją sąlygomis. Disertacijos pagrindu parengtas meno organizacijos veiklos vadybos modelis, parengta meno organizacijų veiklos rinkoje tyrimo metodologija, išryškinti meno organizacijų veiklos vadybos ypatumai besiformuojančioje meno rinkoje.

ENFor the meantime, art management has been representing poorly explored area of scientific research, whereas artistic organisation management is almost completely unexplored field. Scientific research done lack for clear answer to the main question – it is possible to apply general managerial principles in artistic organisation, or artistic organisations are so unique that they need special management tools and methods? There are no answers to such questions as what factors influence successful mission of the organisation, what activity principles should be applied for managing artistic organisation in order to meet market demands and realise social mission of the organisation? How does this system involve interests of social actors (social organisation managers, actors, clients, experts, sponsors, and culture politics) that have direct influence on activities of artistic organisation, and how they may be reconciled? All these questions show that art management and all its aspects are poorly researched and known from management science position; thus it is a relevant scientific problem. The thesis aims to contribute to solving this scientific problem by focusing on essential aspect – highlighting specific managerial content of artistic organisations in the market, in a context of general managerial theories, as well as particularities of its appearance under specific conditions of a country experiencing a transformation. Based on the thesis , the author prepared a model for managing activities of artistic organisation, set methodology for researching market activities of artistic organisations, and highlighted particularities of artistic organisation management in forming market of art.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10333
Updated:
2022-02-07 20:08:45
Metrics:
Views: 34
Export: