Marketingo ir finansų valdymo sistemų sąveikos formalizavimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Marketingo ir finansų valdymo sistemų sąveikos formalizavimas: disertacija
Alternative Title:
Formalization of Marketing and Financial Management Interaction
Publication Data:
Kaunas, 2003.
Pages:
148, [43] lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Kauno technologijos universitetas, 2003. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTBesiformuojantis informacinis amžius iš esmės keičia verslo aplinką. Jam būdinga sparti informacinių technologijų pažanga, prekinių ir finansinių rinkų globalizacija, vartotojų ir akcininkų lūkesčių augimas bei stiprėjanti konkurencija prekių ir kapitalo rinkoje. Šie vadybos teorijos ir verslo aplinkos pokyčiai išryškina marketingo ir finansų valdymo sąveikos tyrimo svarbą. Mokslinio darbo tikslas - parengti koncepcinį modelį, leidžiantį formalizuoti marketingo ir finansų valdymo sistemų sąveiką bei įvertinti marketingo sprendimų indėlį vertės kūrimo procese. Siekiant šio tikslo, marketingo veiksmų sukurtas nematerialusis turtas (NT) apibrėžiamas kaip principinė marketingo sprendimų ir finansinės įmonės vertės jungtis. Disertacijoje sutelktas dėmesys tik į išorinį marketingo veiksmų sukurtą. Idėja grindžiama Constantin Luch, Srivastava Shervani, Fahey, Doyle teoretikų nuostata, jog marketingo dėmesys nukreiptas į išorę ir dėl to turi nemažą įtaką įmonės vertei. Teorinis marketingo/finansų valdymo sistemų sąveikos daugiaaspektiškumo tyrimas remiasi skirtingų mokslinių teorinių ir empirinių tyrimų krypčių, t.y. strateginio valdymo, strateginio marketingo, finansų valdymo, vertės vadybos, konkurencinio pranašumo ir pirkėjo vertės, vartotojo elgsenos, nematerialaus turto ir kt., mokslinės literatūros logine-sistemine analize (I-oji, II-oji dalys). Darbe parengtas modelis aprėpia pripažintus loginės analizės, marketingo sprendimų priėmimo, įmonės vertės kūrimo įvertinimo principus. Sukurto modelio taikymo galimybė patikrinta atlikus pagrindinių jo ryšių empirinį tyrimą.

ENInformation age that is in the process of formation changes the business environment. Fast progress of information technologies, globalization of trade and financial markets, growth of the expectations of consumers and shareholders and growing competition in the market of goods and capital are the features of information age. The aim of the study is to prepare a conceptual model that allows formalization of marketing and financial management systems interaction and evaluation of input of marketing decisions in the value creation process. In order to achieve this aim, intangible assets created by marketing actions are defined as the principal link between marketing decisions and financial value of a company. The dissertation focuses only on external intangible assets created by marketing actions. The idea is based on the attitude of the theoreticians Constantin Luch, Srivastava Shervani, Fahey, Doyle stating that marketing attention is focused on the external and thus quite big influence on a company’s value. The research of the multifaceted interaction among the marketing/financial management systems is based on a logical-systematic analysis of scientific literature in different scientific theoretical and empirical researches trends, i.e. strategic management, strategic marketing, financial management, value management, competitive advantage and value of the customer, consumer’s behaviour, intangible assets, etc. The model prepared in the work includes accepted principles of logic analysis, marketing decisions making and evaluation of creation of the company’s value. The possibility to apply the created model is tested by performing empirical analysis of its main links.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10332
Updated:
2022-02-07 20:09:29
Metrics:
Views: 14
Export: