Marketingo informacijos sistemos daugiamatiškumo pagrindimas: koncepcija ir modelis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Marketingo informacijos sistemos daugiamatiškumo pagrindimas: koncepcija ir modelis: disertacija
Alternative Title:
Reasoning of Multidimensionality of Marketing Information System: Conception and Model
Publication Data:
Kaunas, 2004.
Pages:
112 lap
Notes:
Disertacija rengta 1996-2001 metais Vilniaus universitete. Dr. disert. (social. m.) - Tarptautinė aukštoji vadybos mokykla, 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Substantiation of multidimensional marketing information system: concept and model Kaunas, 2004 33 p. : diagr
Summary / Abstract:

LTVerslo sėkmė priklauso nuo įmonių vadybininkų sugebėjimo pasirinkti ir vertinti rinkos informaciją, efektyviai reaguoti į sąlygų kaitą. Marketingo vadybininkai nuolat susiduria su bendra informacijos gausa, o jų sprendimams riziką kelia reikalingos informacijos stygius, todėl ypatingai aktualia veiklos priemone tampa marketingo informacijos sistema (MIS). Šios disertacijos tyrimo tikslas – pagrįsti teorines prielaidas ir suformuluoti MIS daugiamatiškumo koncepciją, pasiūlyti būdą jai formalizuoti. Tyrimo objektas – MIS kūrimo koncepcijos įtaka marketingo vadybininkų informacijos poreikių daugiamatiškumui tirti. Disertacijos įvade atskleidžiamas MIS kūrimo klausimų aktualumas, indentifikuojama mokslinė problema. I-joje dalyje „MIS samprata ir analizė“ nagrinėjama MIS samprata mokslinėje litaratūroje. MIS klasifikuojamos pagal jų kūrimo tikslus, išskiriami 4 veiksniai, lemiantys sistemų skirtumus. II-ojoje dalyje „MIS daugiamatiškumo koncepcijos esmė ir modelio kūrimas“ apibendrinamos prielaidos MIS kurti, remiantis daugiamatiškumo požiūriu. Išdėstoma MIS daugiamatiškumo koncepcijos esmė. III-ojoje dalyje „MIS daugiamatiškumo koncepcijos empirinis tyrimas“ pagrindžiama MIS daugiamatiškumo empirinio tyrimo metodologija, sudaroma trijų etapų tyrimo strategija. Išvadose apibendrinami disertacijos teoriniai ir praktiniai rezultatai. Moksliniame darbe pagrindžiamos prielaidos ir suformuluojama MIS daugiamatiškumo koncepcija, ir modelis, atitinkantis marketingo vadybininkų informacinių poreikių daugiamatiškumą ir pateikiantis būdą atvaizduoti marketingo procesus, situaciją ir dinamiką.

ENBusiness success depends on the ability of the managers of the company to choose and evaluate the market information and to effectively react to the change of conditions. The aim of the research in this dissertation is to reason the theoretical presumptions and to form a conception of MIS multidimensionality, to suggest a way for its formalisation. The object of this research is an influence of the creation of MIS conception on the analysis of multidimensionality of the information needs of marketing managers. In the introduction of the dissertation, the relevance of MIS creating questions is revealed, and the scientific problem is identified. In the 1st part “MIS conception and analysis” MIS conception in scientific literature is analysed. MIS are classified according to the purposes of their creation, 4 factors that determinate differences in the systems are separated. In the 2ndpart “Essence of MIS multidimensionality conception and creation of a model” presumptions for creating MIS are generalized on the basis of multidimensionality viewpoint. In the 3rd part “Empirical research of MIS multidimensionality conception” the methodology of MIS multidimensionality’s empirical research is reasoned, and the research strategy of three stages is made. In the conclusions, the theoretical and practical results of the dissertation are summarized. In the study the presumptions are reasoned and the conception of MIS multidimensionality is formulated, and the model satisfying the multidimensionality of the information needs of marketing managers and presenting a way to picture the marketing processes, situation and dynamics is formulated as well.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10331
Updated:
2022-02-07 20:08:32
Metrics:
Views: 19
Export: