Logistikos procesų valdymas: įmonių sąveikos modeliai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Logistikos procesų valdymas: įmonių sąveikos modeliai: disertacija
Alternative Title:
Management of Logistics Processes: Interaction Models of Companies
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
204 p
Notes:
Disertacija rengta 1998-2002 metais Vilniaus Gedimino technikos universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Logistic process management: models of companies interaction Vilnius, 2004 39 p
Summary / Abstract:

LTDėl greitai besikeičiančių vartotojų poreikių ir paties logistikos proceso sudėtingumo įmonė pati tiesiog nebesugeba užtikrinti reikiamo logistikos operacijų atlikimo ir perduoda jų vykdymą kitai įmonei. Trečiosios šalies logistika (TŠL) apibrėžiama kaip logistikos paslaugų pirkimas iš kitos įmonės. Įmonei, perkančiai tokias paslaugas iš išorinio šaltinio iškyla vadybinė problema – kaip efektyviai valdyti sudėtingą santykių kompleksą, kuris logistikai skirtuose teoriniuose ir praktiniuose darbuose apibrėžiamas kaip TŠL. Darbo tikslas – remiantis teorinių logistikos darbų analize ir empiriniu tyrimu sukurti trečiosios šalies logistikos procesų valdymo modelį, kuriame būtų indentifikuoti valdymo būdai, nustatyti bendradarbiavimo prioritetai bei apibrėžtos įmonių santykių vystymo krytpys. Tyrimo metodologija remiasi socialinių mokslų paradigma, kuri teigia, kad verslas yra viena iš žmogiškųjų santykių rūšių. Kokybinis tyrimas grindžiamas sisteminiu požiūriu į tiriamąjį objektą. Vykdant tyrimą taikomas situacijos analizės metodas, nagrinėjamos trijų įmonių situacijos. Empirinio tyrimo rezultatai yra apibendrinami TŠL sistemos valdymo modeliu, turinčiu praktinės reikšmės Lietuvos įmonėms. Tyrimo rezultatai gali būti naudojami ir kitų įmonių veikloje, sprendžiant tiekėjo ir pirkėjo santykių patikimumo ir ilgalaikiškumo klausimais.

ENBecause of the quickly changing needs of consumers and the complexity of logistics process itself, a company can simply no more ensure the necessary performance of logistics operations and thus transfers their performance to another company. Third party logistics (TPL) is defined as the purchase of logistics services from other company. The company which purchases such services from external sources confronts with the management problem – how to effectively control a complicated complex of relations that in theoretical and practical works intended to logistics are defined as TPL. The aim of the wok - in conformity with the analysis of theoretical logistics works and empirical researches, to create a model of third party logistics processes management, where the management means would be identified, priorities of cooperation defined and directions of development of relations among companies determined. Research methodology is based on a paradigm of social sciences, which asserts that business is one of the human relationship types. The qualitative research is based on the system approach to an object that is being analysed. In the research, the method of situation analysis was applied and the situations of three companies were analysed. The results of the empirical research are generalized by the TPL system management model that has a practical meaning for the Lithuanian companies. The results of the research can be used in the activities of other companies when solving the matters of reliability and durability of the relationships between a supplier and a client.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10330
Updated:
2022-02-07 20:09:40
Metrics:
Views: 105
Export: