Kūrybinė reklamos strategija: reklamos agentūros ir reklamos davėjo sąveikos aspektai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kūrybinė reklamos strategija: reklamos agentūros ir reklamos davėjo sąveikos aspektai: disertacija
Alternative Title:
Methods for Selecting a Creative Advertising Strategy and Their Application
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
169 lap
Notes:
Disertacija rengta 2001-2006 m. Vilniaus universitete, Ekonomikos fakultete, Verslo katedroje. Mokslinės publikacijos disert. tema: lap. 134 (5 pavad.). Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Creative advertising strategy: aspects of interaction between advertising agency and advertiser Vilnius, 2006 39 p. : schem
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tyrimo objektas – KRS (kūrybinė reklamos strategija) alternatyvų vertinimo metodai, teoriniai ir praktiniai aspektai. Nagrinėjama mokslinė-praktinė problema – kaip susisteminti sprendimo priėmimo metodus, įvertinti jų tinkamumą KRS pasirinkimui, taip pat išspręsti vertinimo ir pasirinkimo kriterijų pobūdžio, skaičiaus ir suderinamumo problemą. Problemiška tai, kad praktikoje KRS dažnai pasirenkama intuityviai, t. y. remiantis asmenine sprendimo priėmėjo patirtimi ir nuomone, moksliniai valdymo sprendimų metodai dažniausiai netaikomi.Straipsnio tikslas – ištirti KRS pasirinkimo metodus ir įvertinti jų taikymo galimybes.Siekiant įgyvendinti minėtą tikslą straipsnyje analizuojama specializuota literatūra, tirianti KRS klausimus, taip pat sprendimo priėmimo teorija, vertinamas jos pritaikymas KRS pasirinkimui. Remiantis teorinės literatūros apžvalga, straipsnyje nustatomi esamų metodų pranašumai bei trūkumai ir ieškoma galimybių šį sprendimą gerinti. Nagrinėjami reklamos kūrybinės strategijos teoriniai klausimai menkai tirti mokslinėje literatūroje, o Lietuvoje iš viso apleista tiek teorinė, tiek praktinė sritis. Remiantis teorinės literatūros analize, taip pat atlikto empirinio tyrimo rezultatais, nustatyta, kad KRS pasirinkimas – tai administracinis valdymo sprendimas, pasižymintis neapibrėžtumu ir rizikingumu, susijusiu su objekto specifika. [Iš leidinio]

ENResearch object – methods for evaluating alternatives to CAS (Creative Advertising Strategy), their theoretical and practical aspects. Scientific-practical problem being analyzed – how to systemize decision-making methods, evaluate their effectiveness in CAS selection, and how to solve the problem of the type, number and compatibility of evaluation and selection criteria. The problem is that in reality CAS selection is usually intuitive, that is, it is based on the decision-maker’s personal experience and opinion, and scientific decision-making methods are rarely applied. The goal of the article is to analyze CAS selection methods and evaluate their application possibilities. In order to achieve the above goal, the article analyzes trade literature that addresses CAS issues; it also analyzes decision-making theory and its applicability in CAS selection. Based on the literature review, the article identifies both advantages and disadvantages of the existing methods and attempts to find ways to improve the solution. It addresses theoretical questions of the Creative Advertising Strategy that have not been discussed much in scientific literature. In Lithuania, both theoretical and practical areas have received little attention. The theoretical literature analysis and empirical research indicate that CAS selection is an administrative management decision that is undefined and bears risk related to the object’s peculiarities.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10325
Updated:
2022-02-07 20:08:59
Metrics:
Views: 21
Export: