Įmonių kapitalo struktūros formavimas pereinamojo laikotarpio ekonomikos šalyse : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonių kapitalo struktūros formavimas pereinamojo laikotarpio ekonomikos šalyse: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2002.
Pages:
112 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2002. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Formation of firms' capital structure in transition economies Kaunas, 2002 32 p
Summary / Abstract:

LTĮmonių kapitalo struktūra ir kaip ji kinta, įtakota įvairių institucijų ir mokesčių aplinkos skirtingose šalyse, atkreipia vis didėjantį finansų srities mokslininkų susidomėjimą. Tiek įmonės vadovus ir finansų specialistus, tiek ekonomikos srities mokslininkus, besistengiančius paaiškinti įmonių investavimo sprendimus, erzino tas pats klauimas: kokie yra įmonės kapitalo kaštai? Šis klausimas ir toliau išlieka aktualus įmonėms, siekiant apsispręsti dėl investavimo galimybių ir, tuo būdu maksimizuoti įmonės pelną bei vertę. Mokslininkai siekė pagrįsti optimalią įmonės kapitalo struktūrą, kuri leistų pasiekti minimalų kapitalo kaštų lygį derinant įvairius kapitalo šaltinius. Pagrindinę šiame darbe nagrinėtą vadybos mokslo problemą galima būtų suformuluoti taip: sąlygos ir veiksniai, lemiantys pereinamojo laikotarpio šalių įmonių vadovų sprendimus, formuojančius kapitalo struktūrą, bei jų teorinis pagrindimas. I-oje disertacijos dalyje analizuojama visa eilė egzistuojančių kapitalo struktūros teorijų, o taip pat ir įmonių kapitalo struktūros tyrimai, atlikti įvairiose šalyse. Analizė leido išskirti ir apibendrinti pagrindinius veiksnius, apsprendžiančius vienokius ar kitokius įmonių kapitalo struktūros pasirinkimo sprendimus. II-oje dalyje pateikta pereinamojo laikotarpio ekonomikos ypatumų analizė. III-čia disertacijos dalis skirta teorinio modelio išvadų patikrinimui ir taikymui, analizuojant Lietuvos, Latvijos ir Estijos įmonių duomenis.

ENThe structure of corporate capital and its changes under the influence of various institutional and tax environments in different countries calls rising attention of financial scientists. Company managers, financial specialists, and economic scientists, aiming to substantiate corporate investment decisions, tackled the same question – what is the cost of corporate capital? This issue remains extremely important for companies when taking decisions on possibilities of investment in order to maximise profit and value of the company. Scientists aimed to substantiate the optimal structure of corporate capital that would allow keeping the lowest capital cost level via the combination of various capital sources. The main problem being analysed within this work may be set as follows: factors and conditions determining managerial decisions in the area of forming corporate capital in transitional period, and its theoretical baseline. The first part of the thesis analyses a range of existing capital structure theories and corporate capital structure research in various countries. In the results of the analysis the author identified and summarised the main factors of making certain decisions in relation to the structure of corporate capital. The second part features the analysis of economy in transitional period. The third part is designed for testing and implementation of conclusions obtained from the theoretical model; the analysis was performed using corporate data of Lithuanian, Latvian, and Estonian companies.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10314
Updated:
2022-02-07 20:08:19
Metrics:
Views: 25
Export: