Įmonės finansinių išteklių telkimo sprendimų formavimo modelis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonės finansinių išteklių telkimo sprendimų formavimo modelis: disertacija
Alternative Title:
A Model for the Formation of Financial Resources Concentration Solutions in the Company
Publication Data:
Kaunas, 2001.
Pages:
124 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Kauno technologijos universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTŠalia kitų požiūrių, verslas gali būti traktuojamas ir kaip finansinių išteklių judėjimo sistema. Įgyvendinant kiekvieną sprendimą, sukeliamas finansinių išteklių judėjimas, o tam reikia nemažų investicijų. Įmonės susiduria su problema – kokiu būdu gauti veiklai finansuoti reikiamus išteklius (naudoti nuosavas lėšas, ar skolintis), kaip teisingai suderinti įvairių įtakos grupių (akcininkų, vadybininkų, kreditorių ir pan.) siekiamus tikslus ir poreikius, skirtingų finansavimo būdų teikiamus pranašumus su jų keliama rizika. Kadangi įvairūs finansavimo būdai susiję su skirtinga rizika, vadinasi, skirsis atskirų finansinių išteklių kaina, dėl to reikia vertinti kapitalo kaštus, kuriuos mažinant galima padidinti įmonės vertę. Disertacijoje siekiama išsiaiškinti, kokie veiksniai daro įtaką finansinių išteklių telkimo sprendimams, įmonei veikiant dinamiškos aplinkos sąlygomis, ar gali įmonės finansavimo strateginius sprendimus paveikti vidinių finansinių rodiklių kitimas, atskirų įtakos grupių socialinių ir psichologinių nuostatų egzistavimas bei išorės aplinkos veiksniai. Tyrimo objektas – įmonės finansinių išteklių telkimo sprendimų formavimas. Tyrimo tikslas – parengti įmonės finansinių išteklių telkimo sprendimų formavimo modelį. Disertacijos autorė konstatuoja, kad nepakankamas finansinių išteklių telkimo problemų ištyrimas augančios rinkos sąlygomis yra viena iš kliūčių, trukdančių efektyviai plėtoti įmonės veiklą ir priimti racionalius sprendimus, siekiant maksimizuoti įmonės vertę.

ENAlongside with other approaches, business can also be treated as a system of the movement of financial resources. The companies confront with a problem – how to get resources necessary for the financing of the activities (to use own finances or to borrow), how to match correctly the purposes and needs of various influence groups, the advantages provided by different means of financing and the risk they impose. Since various financing means are related with different risk, the price for the particular financial resources will be different. Therefore, the capital expenses, the reduction of which may help to increase the value of a company, should be evaluated. The dissertation seeks to find out, what factors influence the solutions regarding the concentration of financial resources, when a company is acting under conditions of dynamical environment, whether the change in the inner financial rate, existence of social and psychological attitudes of individual influence groups and factors of external environment can influence the strategic solutions of the financing of the company. The object of the research is the formation of decisions regarding the concentration of financial resources of the company. The aim of the research is to prepare a model for the formation of solutions regarding the concentration of financial resources of the company. The author of the dissertation states that insufficient analysis of the problems regarding concentration of financial resources under conditions of growing market is one of the obstacles that hinder an effective development of activities of the company and making rational decisions in order to maximize the value of the company.

Related Publications:
Prekybinės įmonės kapitalo struktūros, pagrįstos EVA maksimizavimu, formavimo sprendimai / Diana Cibulskienė, Aistė Padgureckienė. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2011, Nr. 2 (22), p. 80-92.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10313
Updated:
2022-02-07 20:08:33
Metrics:
Views: 13
Export: