Vidinis ir tarpdalykinis fizikos turinio apibendrinimas VIII-IX klasėse linijinio mokymo sąlygomis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vidinis ir tarpdalykinis fizikos turinio apibendrinimas VIII-IX klasėse linijinio mokymo sąlygomis: disertacija
Alternative Title:
Generalization internal and interdisciplinary content of physics in the 8th-9th grades in conditions of linear learning
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
172 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje gvildenama vidinio ir tarpdalykinio fizikos turinio apibendrinimo problema. Literatūros šaltinių analizė atskleidė, kad žinių sisteminimo ir integravimo įgyvendinimas edukacinėje praktikoje aktualus nuo didaktikos ištakų iki šiandienos. Dabarties gamtamokslinių dalykų mokymo turinio integravimo etapai mokykloje turi nemažai sąsajų su divergencinėmis ir konvergencinėmis (integracinėmis) tendencijomis mokslo istorijoje nuo antikos iki šiandienos. Ištyrus apibendrinimo, grindžiamo integraciniais ryšiais, praktines prielaidas, nustatyta, kad užsienio šalyse naudojamų gamtamokslinių vadovėlių teorinėje dalyje beveik nėra tarpdalykinio turinio temų, kurių esmei atskleisti būtų panaudotos kelių gamtamokslinių dalykų žinios, yra tik vidinio integruoto turinio temų, prielaidos vidiniams integraciniams ryšiams vadovėliuose sudarytos skirtingais būdais. Integruotuose užsienio šalių gamtamoksliniuose vadovėliuose integruoto turinio užduočių kiekis yra labai nevienodas; didžiąją dalį integruoto turinio užduočių sudaro ne tarpdalykinio, bet vidinio integruoto turinio užduotys. Eksperimentiniu būdu įvertinus vidinio ir tarpdalykinio apibendrinimo reikšmę linijinio fizikos mokymo sąlygomis nustatyta, kad integruoto turinio užduotys laikomos sunkiau atliekamomis, o įdomesnėmis kiekvienoje integralumo grupėje laikomos realaus turinio užduotys. Koreliacija tarp mokinių fizikos žinių metinio įvertinimo ir jų požiūrio į neintegruoto, vidinio integruoto, tarpdalykinio integruoto abstraktaus turinio fizikos užduotis, atsižvelgiant į jų atlikimo sunkumą, statistiškai reikšminga. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe thesis analyzes the issue of generalization of internal and interdisciplinary content of physics. The analysis of literature sources has shown that implementation of systemization and integration of knowledge in educational practice is relevant from the origins of didactics till present. The modern stages of integration of content of teaching natural science subjects at school have numerous links with divergence and convergence (integration) trends in science history from antiquity till the present day. Having studied practical assumptions of generalization based on integration ties it has been defined that in the theoretical part of foreign natural science textbooks there are almost no interdisciplinary content topics, the explanation of which would involve knowledge of several natural science subjects. There are only internal integrated content topics. In integrated foreign natural science textbooks quantity of integrated content tasks is very uneven; the greater part of integrated content tasks consists of internal integrated content tasks rather than interdisciplinary. Having experimentally evaluated significance of internal and interdisciplinary generalization in conditions of linear learning of physics it has been defined that integrated content tasks are more difficult to solve whereas real content tasks in each integration group are more interesting. The correlation between the pupils’ physics knowledge and their attitude towards non-integrated, internal integrated, interdisciplinary integrated abstract content physics tasks considering difficulty of solving them is statistically significant.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10296
Updated:
2022-02-07 20:09:13
Metrics:
Views: 17
Export: