Количественные и качественные характеристики "Словаря литовского языка"

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Количественные и качественные характеристики "Словаря литовского языка"
In the Book:
Историяеский путь литовской писменности / науч. ред. С. Ю. Темчин. Вильнюс: Институт литовского языка, 2005. P. 341-355
Keywords:
LT
Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon.
Summary / Abstract:

LT2002 metais išleidus akademinio, arba didžiojo, " Lietuvių kalbos žodyno" paskutinįjį - 20-ąjį tomą, buvo užbaigti pagrindiniai svarbiausio lietuvių filologijos veikalo rengimo darbai. Straipsnyje pristatoma žodyno apimtis, medžiagos pateikimo principai, aptariamas pirmasis elektroninės žodyno versijos variantas, jo papildymai ir pakeitimai, su programine įranga susijusios problemos. Straipsnyje taip pat informuojama apie rengiamą antrąjį elektroninės versijos leidimą. Tai bus papildytas ir pataisytas žodynas, aprūpintas išplėsta paieškos sistema. Jis bus papildytas jau surinktais ir šiuo metu vis dar renkamais naujais žodžiais, naujomis reikšmėmis ir jų atspalviais, naujais vartojimo pavyzdžiais, naujais arealinės lingvistikos faktais. Straipsnyje pažymima, kad mokslinėje spaudoje pasirodžiusiose publikacijose beveik nebuvo išsakoma kritinių pastabų. Vienintelis A. J. Greimas pastebėjo, kad čia aptariamas žodynas nėra mokslinis leidinys. Šią ypatybę galima paaiškinti tuo, kad žodyną sudarinėjo kalbininkai, turėję nevienodą teorinį pasirengimą, ir tuo, kad šis žodynas apjungė savyje tarsi tris skirtingus žodynus - rašytinės kalbos žodyną, dialektų žodyną ir šiuolaikinės kalbos žodyną. Jo sudarymo principai buvo nustatyti seniai, remiantis XIX a. pabaigos - XX a. pradžios leksikografijos pasiekimais. Leidžiant paskutiniuosius tomus, įsisenėjusius trūkumus jau buvo sunku ištaisyti. Tačiau netgi atsižvelgus į visa tai, negalima nesutikti, kad lietuvių leksikografai atliko milžinišką darbą.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių kalbos žodynas; Elektroninė žodyno versija; žodyno kartoteka; Deskripcinis žodynas; Norminamasis žodynas; Lithuanian dictionary; Electronic version of dictionary; Card file; Descriptive dictionary; Normative dictionary.

ENIn 2002, after the publication of the last – the 20th – volume of the academic, or the Great Lithuanian, dictionary, all the preparatory works of the most important product of Lithuanian philology were over. The article presents the scope and the principle of delivering material of the dictionary, and discusses the first variation of its electronic version: supplements, amendments, and software related problems. The article also informs about the second variation of the electronic version which is being prepared. It will be supplemented, improved, and equipped with an advanced search engine. It will be added with newly collected words, meanings and their shades, examples of use, and the facts of areal linguistics. The article notes that publications in scientific press did not almost express any critical remarks. Only A. J. Greimas noticed that the dictionary was not a scientific work. This feature may be explained by a fact that linguists who created the dictionary were not equally prepared at theoretical level, and the dictionary sort of combined three different dictionaries: written language dictionary, the dictionary of dialects, and contemporary language dictionary. Principles of its composition were set on the basis of lexicographic achievements of the end of the 18th – the beginning of the 20th c. long time ago. When the last volumes were issued, it was already too difficult to correct “old” defects. However, even taking into account all those remarks, we should admit that Lithuanian lexicographers made a tremendous job.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10282
Updated:
2019-02-08 20:28:48
Metrics:
Views: 8
Export: