Dailės mokymo Lietuvos pradinėje ir pagrindinėje mokyklose tobulinimas: programinių siekių aspektas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dailės mokymo Lietuvos pradinėje ir pagrindinėje mokyklose tobulinimas: programinių siekių aspektas: disertacija
Alternative Title:
Improvement of art teaching in elementary and basic school in Lithuania: aspect of programme goals
Publication Data:
Klaipėda, 2003.
Pages:
167 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Klaipėdos universitetas, 2003. Bibliografija.
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Development of art teaching in primary and secondary school: aspect of programme propositions Klaipėda, 2003 33 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje apibrėžiama siekių samprata, nagrinėjama dailės mokymo programinių siekių problematika, išskiriant tikslų, iš jų išplaukiančių uždavinių, turinio ir jo apimamų vertybių bei dailės mokymo santykio su vaikų amžiaus sąlygotais ypatumais aspektus. Analizuojami dailės mokymo programiniai siekiai europinių ugdymo tendencijų bei Lietuvos dailės mokymo raidos ir nūdienos kontekste. Pristatomas praktinis dailės mokymo programinių siekių taikymo, jo aspektų ir problemų tyrimas Lietuvos pradinėse ir pagrindinėse mokyklose. Pateikiamos dailės mokymo tobulinimo gairės programinių siekių aspektu: bendrasis dailės mokymo tikslas sukonkretinimas, išskiriant į sritis bei keliant konkrečius tikslus šiose srityse; dailės mokymo turinio pagrindu numatomi vizualiojo meno kūriniai; uždaviniai kelimi, atsižvelgiant į konkrečius dailės mokymo tikslus, vienalytį ir plačiai aprėpiantį turinį, mokinių amžių, jų individualias ypatybes, laiko trukmę, temą, raiškos priemones bei numatant rezultatus; istorinių bei pažangių aspektų derinimas dailės dalyko siekiuose; aptariamas galimas mokytojų rengimo koregavimas, mokytojų kompetencijos plėtra bei vadovų, kurie vadovautų programinių siekių taikymo praktikoje procesui, rengimas. [Iš leidinio]

ENThe dissertation defines a concept of goals, examines problems of programme goals of the teaching of arts with a focus on aspects of relation between content and values emerging from goals and tasks, and peculiarities of children’s age. The paper analyses programme goals of art teaching in the context of European educational tendencies and evolution of Lithuanian art teaching. The dissertation presents practical research of application of programme gaols of art teaching, their aspects and difficulties in elementary and basic schools in Lithuania. The dissertation presents guidelines for improvement of art teaching in the aspect of programme gaols: specification of the general goal of art teaching, with determination of fields and setting of concrete tasks; provision of visual arts based on the content of art teaching; tasks considering specific goals of art teaching, solid and broad content, age and individual characteristics of students, duration, topic, means of expression and expected results; inclusion of historical and advanced aspects in the goals of art subject; possible corrections to the training of teachers, expansion of teachers’ competences and training of leaders to head the process of practical application of programme goals.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10208
Updated:
2022-02-07 20:09:17
Metrics:
Views: 20
Export: