Linksnių semantinės funkcijos: agentas ir patientas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Linksnių semantinės funkcijos: agentas ir patientas: disertacija
Alternative Title:
Semantic Case Functions: Agent and Patient
Publication Data:
Kaunas, 2004.
Pages:
142 lap
Notes:
Disertacija rengta 1997-2004 m. Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete. Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetetas, 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Semantic functions of cases: agent and patient Kaunas, 2004 28 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje pirmą kartą analizuojamos linksnių agento ir patiento semantinės funkcijos, remiantis veiksmažodžių semantiniais tipais. Toks tyrimas tiksliau parodo semantinius funkcijų požymius, atskleidžia skirtingus veiksmažodžių semantinius tipus, kurie numato atskiras agento ir patiento atmainas. Šiame darbe sistemingai ištirtos linksnių agento ir patiento funkcijos ir išskirtos jų atmainos, kurias suponuoja skirtingi veiksmažodžių semantiniai tipai. Atsižvelgiant į veiksmažodžių semantinius tipus, numatančius agento funkciją, bei remiantis komponentine predikatų ir argumentų analize ir jų tarpusavio santykiu, patikslinta bendroji agento apibrėžtis kaip veiksmo atlikėjo arba veiksmo iniciatoriaus funkcija. Pagal veiksmažodžių semantinius tipus ir aktantų semantinius požymius agento funkcija skaidoma į penkias atmainas: agento1 [Ag1], agento2 [Ag2], agento iniciatoriaus [Aginic], kauzuojamojo agento [Agc] ir agento kauzanto [Agcaus]. Naujai apibūdintos agento1 [Ag1] ir agento iniciatoriaus [Aginic] atmainos. Lietuvių kalbos veiksmažodžių suponuojama patiento [P] funkcija apibrėžta kaip veiksmo ar būsenos poveikio gavėjo arba būsenos turėtojo funkcija. Pagal veiksmažodžių semantinius tipus ir aktantų semantinius požymius, nustatytus remiantis argumentų komponentine analize, patiento funkcija skaidoma į keturias atmainas: procesanto [Pproc], statanto [Pstat], movanto [Pmov] ir imovanto [Pimov]. Darbe patikslintos funkcijų apibrėžtys, nurodomos funkcijų atmainos galėtų būti naudingos tolesniems linksnių semantinių funkcijų tyrimams. [Iš leidinio]

ENThis is the first attempt to analyse semantic function of case Agent and Patient based on semantic types of verbs. This research reveals clearer features of semantic functions, diverse semantic types of verbs, which provide separate variants of the Agent and Patient. It presents methodical analysis of functions of case Agent and Patient and differentiation of their variants, presupposed by diverse semantic types of verbs. Considering semantic types of verbs, inferring the Agent’s function, and following the componential analysis of predicates and arguments and their interrelation, the paper gives a more precise definition of the Agent as the function of the performer or initiator of an action. According to semantic types of verbs and semantic features of actants, the Agent’s function is classified into five variants: Agent1 [Ag1], Agent2 [Ag2], Agent-initiator [Aginit], causative Agent [Agc] and Agent causer [Agcaus], and also gives the newly defined variants of the Agent1 [Ag1] and Agent-initiator [Aginit]. The function of Patient [P], inferred by the verbs in the Lithuanian language, is defined as one of the recipient’s of the action or status effect or the holder of status. Given the semantic types of verbs and semantic features of actants, determined by means of componential analysis of arguments, the Patient’s function is divided into four variants: procedural [Pproc], static [Pstat], moving [Pmov] and immovable [Pimov]. The thesis also gives more precise definitions, presents function variants that may be useful for further analysis of semantic functions of cases.

Related Publications:
Semantinė subjekto funkcija ir jos raiška / Rita Baranauskienė. Tekstai ir kontekstai: transformacijų kaita. 2009, [t. 3], p. 10-21.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10170
Updated:
2022-02-07 20:09:21
Metrics:
Views: 78
Export: