Lingvistinės lietuvių stilistikos raida XX amžiuje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lingvistinės lietuvių stilistikos raida XX amžiuje: disertacija
Alternative Title:
The Development of Lithuanian linguistic stylistics in the 20th century
Publication Data:
Vilnius, 2003.
Pages:
145 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, 2003. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Development of Lithuanian linguostilistics in the 20th century Vilnius, 2003 27 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tikslas – aprašyti lingvistinės lietuvių stilistikos raidą XX a. ir kitų kraštų stilistikos mokyklų poveikį lietuvių tyrėjams. Remiantis aprašomuoju, analitiniu ir faktografiniais metodais, disertacijoje išsamiai aprašomos dvi XX a. lingvistinės stilistikos kryptys – kalbos vienetų stilistika (Ch. Bally) ir funkcinė stilistika (Prahos funkcinė struktūralistinė mokykla), turėjusios įtakos lingvistinės lietuvių stilistikos raidai. Glaustai pristatomos lietuvių norminamosios stilistikos ištakos – XVI–XVIII a. religiniai tekstai. Tiek pirmųjų lietuviškų raštų rengėjai, tiek XX a. pradžios kalbininkai (J. Jablonskis, J. Balčikonis) gero stiliaus pagrindu laikė kalbos taisyklingumą. Svarbus įnašas į lingvistinės stilistikos teoriją ir P. Skardžiaus, P. Joniko, kurie iškėlė idėją dėl stilistinio lietuvių kalbos tyrimo, jo strategijos bei uždavinių. Išsamiai aprašomos J. Pikčilingio bei jo mokinių (K. Župerkos, A. Bitininės, J. Barauskaitės ir kt.) teorinės ir metodologinės pažiūros. J. Pikčilingis sukūrė lingvistinės lietuvių kalbos stilistikos teoriją, parodė lietuvių kalbos stilistinių priemonių sistemą, aprašė lietuvių kalbos funkcinius stilius. XX. A. septintajame dešimtmetyje jo mokiniai pratęsė ir išplėtojo lingvistinės stilistikos tyrimus metalingvistinės funkcijos raiškos, stilistikos didaktikos, teksto stilistikos, semantikos ir kitose srityse. Retorikos ir stilistikos santykio analizė būdinga R. Koženiauskienės moksliniams darbams. I. Smetonienė daktaro disertacijoje „Garsinės reklamos stilius“ aptaria reklamos sąveiką su bendrinės kalbos funkciniais stiliais.

ENThe aim of the dissertation is to describe the development of Lithuanian linguistic stylistics in the 20th century and the influence of other countries’ schools of stylistics on Lithuanian researchers. Using the descriptive, analytical and factographic methods, the dissertation thoroughly covers two 20th century stylistic directions: the linguistic units style (Ch. Bally) and the functional style (Prague School functional structuralist school) that influenced the development of the style of linguistics in Lithuania. The Lithuanian normative stylistic sources – 16th–18th religious texts – are closely studied. The first publishers of Lithuanian works and 20th linguists (J. Jablonskis, J. Balčikonis held the basis of good style to be orderliness of language. An important contribution to the theory of linguistic style is that of P. Skardžius and P. Jonikas, who raised the idea of a stylistic study of the Lithuanian language, its strategies and its tasks. The theoretical and methodological views of J. Pikčilingis and his students (K. Župerka, A. Bitinienė, J. Barauskaitė and others.) are thoroughly written up. J. Pikčilingis created a theory of the linguistic stylistics of the Lithuanian language, showing a system of linguistic measures for the Lithuanian language, and he described the functional styles of the Lithuanian language. In the 1960s his students practised and further developed the studies of linguistic stylistics in the fields of expression of metalinguistic function, the didactics of stylistics, the stylistics of texts, semantics and other fields. Analysis of the relationship between rhetoric and stylistics is characteristic of R. Koženiauskienės academic work. In her doctoral dissertation “The Style of Audio Commercials”, I. Smetonienė discusses the interaction of commercials with the styles of Standard Lithuanian.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10169
Updated:
2022-02-07 20:09:31
Metrics:
Views: 32
Export: