Oficialaus pasiūlymo teisinio reglamentavimo problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Oficialaus pasiūlymo teisinio reglamentavimo problemos
Alternative Title:
Legal regulation problems of official suggestion
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 77 (69), p. 41-57
Keywords:
LT
Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law.
Summary / Abstract:

LTOficialus pasiūlymas suprantamas kaip viešas asmens pasiūlymas įsigyti (nupirkti ar mainyti) tam tikros bendrovės vertybinių popierių, atliktas tiek savanoriškai, tiek vykdant nustatytas pareigas. Straipsnyje išskiriami oficialaus pasiūlymo požymiai, rūšys ir principai. Aptariama privalomojo oficialaus pasiūlymo taisyklė kaip viena iš bendrovių kontrolės perėmimų mechanizmo sudėtinių dalių. Taikant lyginamąjį ir istorinį metodus aptariamas oficialiųjų pasiūlymų teisinis reglamentavimas JAV. [...] Aptariamas oficialiojo pasiūlymo suderinamumas Europos Sąjungos teisėje. [...] Straipsnyje lyginamas Europos ir JAV oficialiųjų pasiūlymų reglamentavimo modelis. Europos modeliui būdinga centralizacija, vieningi standartai, ribojama bendrovės valdymo organų galia oficialaus pasiūlymo procedūroje, skatinamas individualių akcininkų aktyvumas. Taikant loginį, teologinį ir istorinį metodus aptariama oficialiųjų pasiūlymų reglamentavimo patirtis Lietuvos Respublikoje. Autorius siūlo vengti situacijų, kai poįstatyminiai teisės aktai nustato pareigos skelbti oficialų pasiūlymą išimtis bei iškreipia vienodos akcininkų teisių apsaugos principą. LR nacionalinių įstatymų didžiausia spraga – neįtvirtinta pareiga skelbti privalomąjį oficialų pasiūlymą tais atvejais, kai bendrovė nusprendžia panaikinti savo vertybinių popierių listingavimą vertybinių popierių biržoje. Nacionaliniai teisės aktai, reglamentuojantys oficialius pasiūlymus, iki šiol nesuderinti su Tryliktosios bendrovių teisės direktyvos nuostatomis. Straipsnyje atkreipiamas dėmesys į atskiras derintinas nacionalinių teisės aktų nuostatas. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Pasiūlymai; Teisinis reglamentavimas.

ENOfficial proposal is understood as a person’s public offer to acquire (buy or exchange) the stocks of a particular company, made either voluntarily or in fulfilment of established duties. The article distinguishes the features, the types and the principles of official proposals. The rule of mandatory official proposal as an integral part of the mechanism of company acquisition is discussed. The article applies the comparative and historical methods in discussing the legal regulation of official proposals in the United States and the EU. The article compares the European and the US regulatory models of official proposals. The European model, which is characterised by centralisation and common standards, limits the power of company management bodies in the procedure of official proposal and encourages actions by individual shareholders. The article applies logical, theological and historical methods in discussing the experience of the regulation of official proposals in Lithuania. The author suggests avoiding situations when substatutory legal acts establish exceptions to the obligation of making a public announcement about an official offer and distort the principle of equal protection of shareholders’ rights. The greatest loophole in the national law of the Republic of Lithuania is the absence of an obligation to make a mandatory official proposal in those cases when a company decides to discontinue the listing of its stocks on the stock market. National legal acts regulating official proposals have not yet been harmonised with the provisions of the 13th Company Law Directive. The article discusses some particular provisions of national legal acts that should be harmonised.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1013
Updated:
2018-12-17 11:33:29
Metrics:
Views: 57    Downloads: 8
Export: