Po Vokietijos dangumi : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Po Vokietijos dangumi: recenzija
Alternative Title:
Under the German Sky
In the Journal:
Lietuvos muzikologija [Lithuanian Musicology]. 2006, 7, p. 195-198
Recenzuojama knyga: Lietuvių muzikai Vokietijoje, 1944-1949 / Jūratė Vyliūtė Vilnius : Scena, 2005. 143 p., LXXX iliustr. lap.
Summary / Abstract:

LTŠioje recenzijoje pristatoma muzikologės Jūratės Vyliūtės knyga „Lietuvių muzikai Vokietijoje 1944–1949“. Pradžioje yra apžvelgiami kiti šios muzikologės darbai, akcentuojant jos dėmesį lietuvių egzodo muzikinei kultūrai, o po to detaliai analizuojama iš keturiolikos skyrių susidedanti knyga apie lietuvių, radusių prieglobstį Vokietijoje po II pasaulinio karo, muzikinę veiklą. Recenzijoje akcentuojama aiški knygos struktūra, padedanti greitai surasti informaciją apie pageidautiną asmenį, atkreipiamas dėmesys į tai, kad joje detaliai nenagrinėjama kūryba ar atlikimo menas, o nubrėžiami tik patys pagrindiniai lietuviškų DP stovyklų kultūrinio gyvenimo kontūrai – aptariama kompozitorių, dirigentų, instrumentalistų, vokalistų veikla, muzikinio švietimo ir muzikos sklaidos per spaudą, radiją bei natų leidybą specifika. Pastebima, kad knygos autorė, naudodamasi gausiais informacijos šaltiniais – archyvais, muziejais, išeivijos lietuvių periodika, išryškino lietuvių siekį tremtyje puoselėti tautos savastį, deramai reprezentuoti Lietuvos vardą kitataučių akyse, rūpintis švietimo, kultūros bei socialiniais reikalais. J. Vyliūtė iš fragmentinių žinių atkūrė ryškų pokario lietuvių muzikinio gyvenimo vaizdą Vokietijoje. Ji atskleidė begalinį lietuvių tikėjimą savo valstybe, jų kūrybingumą, darbštumą ir susitelkimą ginti tautines vertybes karo kataklizmų akivaizdoje, taip pat pateikė daug vertingos informacijos apie lietuvių, latvių ir estų muzikinį bendradarbiavimą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvių muzikai Vokietijoje; Išeivijos meno paveldas; Lithuanian musicians in Germany 1944-1949; Musical heritage of the diaspora.

ENThis review presents the book by Jūratė Vyliūtė, Lithuanian Musicians in Germany 1944–1949. First, the article reviews other works by this musicologist, emphasizing her attention to the musical culture of the Lithuanian exiles; next, the article gives a detailed analysis of the book comprising 14 chapters about the musical activities of the Lithuanians who found refuge in Germany after the Second World War. The review emphasizes the clear structure of the book, which helps to quickly find the information about each person, it stresses that the book does not give a detailed analysis of creative work or performance, instead it outlines the main profile of the cultural life of the Lithuanian DP groups; discusses the activities of the composers, conductors, instrumentalists, vocalists, dissemination of musical education and music through the press, radio, and the specifics of sheet music publication. It notes that the author of the book used the vast information sources: archives, museums, and publications by Lithuanian emigrants; she highlighted the objectives of the Lithuanians in exile to nurture their national identity, to properly represent the name of Lithuania in the eyes of the other nations, and to take care of the educational, cultural, and social issues. Vyliūtė used this fragmental knowledge to recreate a vivid image of Lithuanian musical life in post-war Germany. She revealed the infinite faith of the Lithuanians in their motherland, their creativeness, diligence, and effort to protect national values in the face of war cataclysms; she also provided a lot of useful information about the musical cooperation among Lithuanians, Latvians, and Estonians.

ISSN:
1392-9313
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10106
Updated:
2018-12-17 11:52:16
Metrics:
Views: 13    Downloads: 3
Export: