Die Notwendigkeit der Einfuhrung von Okologischer und Qualitatsmanagementsystemen in der Ernahrungswirtschaft und Landwirtschaft

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Die Notwendigkeit der Einfuhrung von Okologischer und Qualitatsmanagementsystemen in der Ernahrungswirtschaft und Landwirtschaft
Alternative Title:
Ekologinės ir kokybės vadybos sistemų taikymo svarba maisto pramonėje ir žemės ūkyje
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2002, Nr. 3 (29), p. 84-89
Keywords:
LT
Ekologija; Kokybė / Quality.
Summary / Abstract:

LTSvarbi konkurencingumo sąlyga ES vidaus rinkoje yra produktų kokybė. Todėl ekologinės ir produkto kokybės sistemų įdiegimas Lietuvos maisto pramonės ir žemės ūkio įmonėse yra strateginis tikslas. Kitos svarbios ekologinės ir produkto vadybos sistemų įvedimo priežastys - tai pardavimas ES rinkoje, rinkos padidėjimas ir sumažėjimas, teisimų ir administracinių sąlygų pokyčiai, maisto ir žemės ūkio produktų prekybos koncentracija ir globalizacija bei būtinybė sumažinti kokybės sąnaudas. Įvairiose Lietuvos maisto pramones įmonėse padaryta ženkli pažanga diegiant sisteminę procesų kontrole, retrospektyviniame galutiniu produktų patikrinime. Visgi maisto pramonės įmonės turėtų atkakliau diegti sertifikuotas produkto kokybės vadybos sistemas pagal ISO 9000 normatyvų seriją. Tačiau ekologinės ir produkto kokybes vadybos sistemų taikymas žemės ūkio įmonėse tebėra didelė problema. Įmonės produkto kokybės sistemos įdiegimo išlaidų ir naudos analizei atlikti nepakanka duomenų, gautų iš iki šiol atliktų tyrimų. Tačiau galima pagrįstai teigti, kad taikymas produkto kokybes sistemų pagal ISO 9000 kartu su visuotinės kokybės vadybos koncepcijos realizavimu yra svarbi prielaida Lietuvos maisto pramonės ir žemės ūkio įmonių konkurencingumui išlaikyti ir padidinti. [Iš leidinio]

ENProdukto kokybė yra viena svarbiausių konkurencingumo sąlygų Bendrojoje Europos rinkoje. Dėl šios priežasties Lietuvos maisto pramonės ir žemės ūkio įmonių strateginė užduotis yra įgyvendinti ekologines ir kokybės valdymo sistemas. Ekologinė ir kokybės valdymo sistema straispnyje pristatoma per šiuos aspektus: platesnė kokybės termino definicija, pardavimai Bendrosios Europos rinkoje, rinkų išsiplėtimas ir tarpusavio priklausomybė, besikeičianti teisinė ir administracinė sistema, maisto ir žemės ūkio prekybos koncentracija bei globalizacija ir būtinybė sumažinti kokybės kaštus. Lietuvoje maisto gaminimo įmonės jau eina teisinga kryptimi vystant sistemingą procesų kontrolę. Vis dėlto, šios įmonės turėtų intensyvinti sertifikuotos kokybės užtikrinimo sistemos pagal ISO 9000 diegimą. Tuo tarpu Lietuvos žemės ūkio įmonėms yra problematiška įgyvendinti ekologinę ir kokybės valdymo sistemą. Deja, šiuo metu dar nėra duomenų ar pakankamos patirties, kad būtų galima detaliai palyginti tokios kokybės valdymo sistemos kaštus ir pelnus. Tačiau turima daug požymių, kad kokybės patikinimo sistemos pagal ISO 9000 įdiegimas kartu su kokybės valdymo sistema yra svarbi prielaida tolimesniam Lietuvos maisto pramonės ir žemės ūkio įmonių konkurencinių pozicijų stiprinimui.Product quality is one of the essential conditions for competitiveness on the common EU market. Thus, Lithuanian companies of food industry and agriculture have to pursue the strategic goal of implementing ecological and quality management systems. The following aspects of the ecological and quality management system are presented in the article: a broader definition of quality, sales on the common EU market, expansion of markets and interrelationship, changing legal and administrative framework, concentration and globalisation of food and agricultural trade and necessity to minimise quality costs. The Lithuanian food processors are already on a right track by means of developing and implementing a systematised control of processes. However, such food handling establishments should speed up introduction of a certified quality management system under ISO 9000. Whereas Lithuanian agricultural companies find it difficult to implement the ecological and quality management system. Unfortunately, there is no data or sufficient experience yet which would allow for a more detailed comparison of costs and benefits of such a quality management system. Nonetheless, there is a lot of evidence suggesting that implementation of a quality assurance system under ISO 9000 together with a quality management system is an important precondition for reinforcing competitive advantage of Lithuanian food industry and agricultural companies.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10102
Updated:
2018-12-20 22:55:40
Metrics:
Views: 8    Downloads: 2
Export: