Filozofia prawa w dawnym uniwersytecie Wiłenskim

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Filozofia prawa w dawnym uniwersytecie Wiłenskim
Alternative Title:
Philosophy of law in the old Vilnius university
In the Book:
Philosophia vitam alere / red. Stanisław Ziemiański. Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2005. P. 513-530
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy; Teisės mokslas / Legal science; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTSenajame Vilniaus universitete teisės filosofijos problematika sukurtoji raštija atstovauja teisės mokslo raidos Lietuvoje pirmajam tarpsniui. Šis tarpsnis skleidėsi tiriamąją raštiją kuriant antrosios scholastikos teoretizavimų pagrindu. Teisės filosofijos problematika apėmė teisės kilmę bei pagrindimą, legislatūros perleidimą, teisę kaip priemonę įgyvendinti krikščioniškajam teisingumui, teisės mokslo bei jį sudarančių disciplinų pobūdį, įstatymo teoriją. Teisės pagrindimą įžvelgę pasaulietiniuose ir antgamtiniuose veiksniuose (papročiuose, moralėje, tikėjime bei bažnyčios autoritete), teoretikai Vilniuje pozityviąją teisę tradiciškai kildino iš prigimtinės, o šią - iš amžinosios. Antgamtinio veiksnio pirmenybę rodė šių teisių hierarchinė tvarka. Teisę laikydami įstatymams legalumą teikiančiąja institucija, teoretikai teisės paskirtį apibrėžė kaip esminės priemonės krikščioniškajam teisingumui įgyvendinti. Empiriniu ir indukciniu metodu konstruota renesansiškoji teisės filosofija kritiškai vertino Abiejų Tautų Respublikos teisinę ir politinę tikrovę.Reikšminiai žodžiai: Renesansinė teisės filosofija; Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University); Teisės pagrindai; Tesės teorijos; Scholastika.

ENPapers created on legal philosophy problems in the old Vilnius University represent the first stage development of legal science in Lithuania. This stage featured research on the basis of theories of the second scholastic. Legal philosophy involved such problems as the origin and the substantiation of the law, the legislation transfer, law as an instrument of implementing Christian justice, the nature of legal science and its disciplines, and the theory of legal acts. Seeing the substantiation of law in civil ant supernatural factors (customs, morality, belief, and the authority of Church), Vilnius theoreticians traditionally originated positive law from natural one, and this from eternal law. The priority of a supernatural factor was shown by the hierarchy of those laws. Considering the law as an institution that legalises legal acts, theoreticians defined the purpose of the law as an instrument of implementing Christian justice. Legal philosophy of Renaissance, constructed via empirical and inductive methods, critically approached legal and political reality of the Polish-Lithuanian Commonwealth.

ISBN:
8373186735
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10073
Updated:
2013-04-28 17:05:05
Metrics:
Views: 10
Export: