Žiniasklaidos pažeistų asmens konstitucinių teisių gynimo būdai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žiniasklaidos pažeistų asmens konstitucinių teisių gynimo būdai
Alternative Title:
Legal remedies of the defence of person's constitutional rights violated by the mass media
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 64 (56), p. 114-123
Keywords:
LT
Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Politinės teisės / Political rights; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTVykstant visuomenės informavimo procesui, gali kilti dviejų konstitucinių vertybių - spaudos laisvės ir kitų asmens teisių (teisės į pagarbą žmogaus orumui, teisės į atvaizdą, teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą ir pan.) kolizija, kuri turi būti sprendžiama vadovaujantis minėtų teisių pusiausvyros principu.[...] Straipsnyje autorė nagrinėja asmens teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą, teisės į atvaizdą, teisės į pagarbą žmogaus orumui gynimo būdus. Minėtų teisių gynimo būdai skirstomi į teisminius ir neteisminius. Teisminiai teisių gynimo būdai skirstomi į civilinės teisės gynimo būdus, baudžiamosios teisės gynimo būdus ir administracinės teisės gynimo būdus. Autorė, aptardama civilinės teisės gynimo būdus, išskiria ieškinių rūšis, kuriais gali būti ginamos žiniasklaidos pažeistos asmenų teisės. Straipsnyje analizuojamos neturtinės žalos dydžio nustatymo problemos, apibūdinami kriterijai, kuriais remiantis nustatomas neturtinės žalos dydis, ir pan. Aptariant baudžiamosios teisės ir administracinės teisės gynimo būdus, straipsnyje pateikiama šių teisių gynimo būdų istorinė raida, lyginami užsienio valstybėse ir Lietuvoje taikomi minėtų teisių gynimo būdai, išskiriami jų pranašumai ir trūkumai, taikymo problemos teismų praktikoje. Straipsnio trečiajame skyriuje aptariami žiniasklaidos pažeistų viešųjų asmenų teisių gynimo ypatumai, analizuojamos viešųjų asmenų teisės \ privatų gyvenimą ir teisės \ pagarbą žmogaus orumui gynimo ribos, analizuojami kriterijai, kuriais remiantis ribojamos viešųjų asmenų teisės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Garbė ir orumas; Konstitucinės teisės; Honor and human dignity; Constitutional rights.

ENIn the process of provision of information to the society, there can emerge a collision of two constitutional values – freedom of the press and other rights of the person (the right of respect of a person’s dignity, the right to the image, the right of immunity of the private life, etc.), which must be resolved in observance of the principle of balance of the said rights.[...] In her article the author examines the ways of protection of the person’s right of immunity of the private life, the right to the image and the right of respect of a person’s dignity, which are classified into judicial and extrajudicial. The judicial remedies are classified into civil, criminal and administrative. When discussing the civil remedies the author distinguishes the types of lawsuits, which can protect the rights of persons, violated by the mass media. The article analyzes the problems, pertaining to establishing of the amount of intangible damage, defines the criteria, according to which the amount of intangible damage is identified, etc.. When discussing the criminal and administrative remedies, the article provides the information on their historical development, compares the remedies, applied in Lithuania and in other countries, states their advantages and disadvantages and the problems, pertaining to their application in the court practice. The third part of the article discusses the peculiarities of protection of rights of public persons, violated by the mass media, analyzes the limits of protection of public persons’ rights of the private life and the right of respect of a person’s dignity and analyzes the criteria, according to which the rights of public persons are limited.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1005
Updated:
2018-12-17 11:33:28
Metrics:
Views: 69    Downloads: 9
Export: