Įmonių veiklos rizikų rūšys ir jų vertinimo būtinumas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonių veiklos rizikų rūšys ir jų vertinimo būtinumas
Alternative Title:
Types of risk necessity of their evaluation
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Veiklos rizika; Rizikos vertinimas; Rizikos lygis; Activity risk; Risk evaluation; Risk level.
Keywords:
LT
Rizikos lygis; Rizikos vertinimas.
EN
Activity risk; Risk evaluation; Risk level.
Summary / Abstract:

LTNėra verslo, nėra veiklos, kuri nebūtų susijusi su rizika. Visada ir visur egzistuoja tam tikra tikimybė ko nors netekti, ką nors prarasti. Todėl rizikos apibrėžimą daugelis autorių sieja su ko nors netekimu, su tam tikromis išlaidomis, nuostolių, nepasisekimo tikimybe [...]. Dažnai rizika apibūdinama kaip grėsmė, kad kokia nors ūkinė operacija ar ūkinis įvykis neigiamai paveiks įmonės dabartinę veiklą ir tolesnes jos galimybes siekiant numatytų tikslų, kaip tikimybė, jog faktinė įmonės veiklos būklė ir finansiniai rezultatai bus kitokie, negu buvo planuota. Veiklos rizika priklauso nuo daugelio veiksnių, tačiau labiausiai nuo laiko. Neužtikrintumas visuomet didesnis kuo tolesnei ateičiai planuojama tam tikra veikla. Būsimi tolimi įvykiai, pavyzdžiui, 10 metų į priekį, visada yra apgaubti nežinomybės ir netikrumo. Rizika labai priklauso nuo susidariusių situacijų ir aplinkybių. Kartais problemos atsiranda staiga ir nelauktai arba anksčiau negu buvo tikėtasi. Neretai kyla tokios situacijos, kai įmonės vadovai nesugeba imtis būtinų ir skubių priemonių ir dėl to įmonė patiria nuostolių. Verslo rizikos rūšių yra daug. Joms nustatyti, klasifikuoti ir vertinti skiriama nepakankamai dėmesio. Nėra išsamesnių šios problemos tyrimų. Tyrimo objektas - verslo rizikos ir jų rūšys. Darbo tikslas - pateikti rizikos rūšių klasifikaciją pagal konkrečius požymius ir jų vertinimo svarbiausias nuostatas. Tyrimo metodai: sisteminė mokslinės literatūros analizė, finansinės informacijos grupavimas, lyginimas, detalizavimas ir apibendrinimas. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThere is no business, no activity that would not involve risk. Always and everywhere, there exists a certain probability to lose something. For this reason, many authors link the definition of risk to loss of something, with certain expenses, losses, probability of failure [...].Often risk is defined as a threat that certain economic transaction or economic event shall negatively affect company’s current activity and its further possibilities to achieve set goals, as a probability that actual state of a company and its financial results shall be different from what was planned. Activity risk depends on a multitude of factors, but time is the most prominent among them. Uncertainty is always bigger the longer time span is used for planning activity. Distant future events, for example, 10 years ahead, are always surrounded by lack of knowledge and uncertainty. Risk depends strongly on resulting situations and circumstances. Sometimes problems emerge suddenly and unexpectedly or sooner than was expected. Often, there appear such situations, when company executives fail to take necessary and urgent measures and as a result a company incurs losses. There are many types of business risks. Not enough time is devoted to determining, classifying, and evaluating them. There is a shortage of research on this problem. The research object – business risks and their types. The goal of the work – to present a classification of risk types according to specific features and most important provisions of evaluating them.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/100
Updated:
2013-04-28 15:13:25
Metrics:
Views: 178    Downloads: 42
Export: